Det händer massor hos oss, anmäl dig för våra utskick här.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudande, intressanta artiklar med hälsotips, kunskap och inspiration samt nyheter i våra utbildningar och kurser.


"Alternativa metoder kan bli en värdefull del av vården"

 

Kanske är tiden mogen att förena två världar som historiskt är varandras motståndare? Regeringen utreder hur man kan öka tillgången till alternativa metoder som hittills inte varit tillgängliga inom den traditionella vården.

 
Patientlagen från januari 2015 skulle öka patientens medbestämmande över sin egen vård. Men undersökningar visar att sedan dess har inflytandet generellt t o m blivit sämre – patienterna involveras dåligt och blir inte lyssnade på. De har också fortfarande få möjligheter att själva välja formerna för och innehållet i vården.
 
Men nu ska regeringen under två år utreda hur man kan öka tillgången till sådan alternativ, komplementär och integrativ medicin som inte omfattas av traditionell vård idag.
 
I Sverige har myndigheterna, till skillnad mot i många andra länder, varit återhållsamma i sin inställning till komplementär medicin. Nu ser de styrande alltså ett värde i att bredda skolmedicinen och öka människors valfrihet. Från Socialdepartementet slår man fast att ”patientens rätt att själv välja vilken vård och behandling man vill ha för sina besvär i största möjliga utsträckning måste respekteras”. Samtidigt framhåller man att den ökade friheten att välja behandlingsmetoder måste införas med bibehållen patientsäkerhet.
 
Ett annat mål är att den som söker vård ska kunna få information om behandlingsmetoder som finns utanför den traditionella hälso- och sjukvården, plus att det ska finnas saklig information om metodernas effekt, aktuella forskningsresultat och pågående forskning. Detta kräver ökade kunskaper hos de som är verksamma inom vården.
 
Man konstaterar att många alternativa metoder i framtiden kan bli en värdefull del av vården, och att det därför är önskvärt att det skapas bättre förutsättningar för kontakt och erfarenhetsutbyte mellan personer som är verksamma i och utanför den traditionella vården.
 
Kjell Asplund, som bland annat är ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, ska leda utredningen som redovisas senast den 31 mars 2019.
 

Läs hela direktivet: https://www.regeringen.se/49930b/contentassets/6da272f3fe094da598731e27b78057e6/okat-patientinflytande-och-patientsakerhet-inom-annan-vard-och-behandling-an-den-som-bedrivs-inom-den-etablerade-varden-dir2017_43.pdf