Som elev och studerande på Axelsons Institute förbinder du dig att följa våra etiska regler samt trivselregler. Dessa är till för att din utbildningsperiod ska bli så lärorik, rolig och smidig som möjligt.

 

Trivselregler

Vi vill att alla individer, studenter, föreläsare, handledare, övrig personal samt kunder, ska känna sig välkomna och trygga på skolan och har därför följande trivselregler. På Axelsons Institute:

 • bemöter alla, såväl lärare, personal som klasskamrater, varandra på ett respektfullt, vänligt och professionellt sätt.
 • bidrar vi alla till en positiv inlärningsmiljö genom att vara fokuserade och närvarande på lektionerna
 • hålls goda dialoger med ansvarsfullt talande och generöst lyssnande av alla
 • lyssnar vi med omtanke och utan att döma
 • älskar vi frågor men ibland kan svaren komma/ visa sig efterhand och inte direkt
 • vara en god kamrat med respekt för sin omgivning, oavsett könstillhörighet, etnicitet, religion, sexuell läggning.
 • på ett klient-etiskt sätt ansvara för att kundkort/ journaler fylls i korrekt enligt uppsatta regler och riktlinjer.
 •  följa uppsatta hygien- och städregler och verka för att det hålls rent och snyggt i lokalen och vid behov hjälpa sina kamrater med hygien och städning i salarna, elevpentry och omklädningsrum.
 • Vi hjälps åt att hålla ordning och lägger tillbaks det som använts på rätt plats.
 • Schemalagda tider skall hållas. Kom i tid till lektionen och stanna kvar tills lektionen är slut. Gäller även vid raster under dagens gång.
 • Personliga ägodelar ska förvaras i studenternas omklädningsrum, ej i lunchrum/ lektionssal.
 • Mobiltelefon ska vara avstängd (ljud- och vibrationslös) och förvaras i omklädningsrum/ värdeskåp. Om viktigt samtal (barnomsorg, läkare och dylikt) väntas, meddela lärare/handledare.
 • Filmning, fotografering och ljudinspelning är ej tillåtet.

 

Etiska regler

Elever/terapeuter på Axelsons Institute har genom sin utbildning och som representant för Axelsons Institute förbundit sig att följa de etiska och samhälleliga regler som beskrivs här, som även går i linje med branschens etiska regler, samt skolans trivselregler.

Eleven och klienternas integritet

 • Eleven/Terapeuten har en yrkesmässig relation till klienten
 • Eleven/Terapeuten uppfattar, förstår och respekterar klienternas behov av integritet.
 • Eleven/Terapeuten använder inte klienter för att tillgodose egna behov
 • Eleven/Terapeuten särbehandlar inte klienterna beroende på deras samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuella läggning.
 • Eleven/Terapeuten har tystnadsplikt och respekterar förtroenden.

 

Eleven/Terapeuten och behandlingarna

 • Eleven/Terapeuten inser sitt ansvar i arbetet med klienterna.
 • Eleven/Terapeuten arbetar alltid för klienternas hälsa och välbefinnande.
 • Eleven/Terapeuten utövar endast de behandlingsformer som eleven/terapeuten är utbildad inom.
 • Eleven/Terapeuten rekommenderar annan behandling när klienterna så behöver, till exempel till hälso- och sjukvården.
 • Eleven/Terapeuten genomför endast motiverade undersökningar.
 • Eleven/Terapeuten ger inte behandlingar som klienten inte behöver eller vill ha.

 

Eleven/Terapeuten och samhället

 • Eleven/Terapeuten uttalar sig inte nedsättande om andra terapeuter.
 • Eleven/Terapeuter med eget företag följer god företagssed.
 • Eleven/Terapeuten marknadsför sig sakligt och korrekt.
 • Eleven får inte utge sig för att vara färdigutbildad Terapeut förrän utbildningen i sin helhet är genomförd och godkänd.
 • Eleven är medveten om att de representerar Axelsons Institute under sin utbildningstid och följer ovanstående etiska regler.

 

Axelsons Institute förbehåller sig rätten att tillfälligt eller permanent stänga av en student som inte når upp till uppsatta etiska regler, trivselregler eller kunskapskrav.