Boka din utbildning / kurs

« Bakåt

MI Coach


Kursbeskrivning

Utbildningen syftar till att ge fördjupande kunskaper och goda färdigheter i MI (Motivational Interviewing) som metod enligt riktlinjer från MINT samt kunna tillämpa MI som förhållningssätt vid professionella samtal och bemötanden utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv.

Utbildningen omfattar fem dagar med mellanliggande träningsperiod.Kursen är en distansutbildning, som genomförs i kombination med obligatoriska seminarieträffar med mellanliggande instuderingsperioder på distans. Seminarieträffarna består av föreläsningar, färdighetsträning, litteraturuppgifter och erfarenhetsutbyte.

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

 • beskriva samtalsmetoden MI (Motivational Interviewing)
 • tillämpa motiverande samtal utifrån ett klientcentrerat perspektiv
 • visa på färdigheter i utförande av motiverande samtal vid beteendeförändringar
 • genomföra enkel kodning av MI samtal
 • redogöra för beteendevetenskapliga principer vid beteendeförändringar
 • dokumentera genomförda samtal
 • redovisa grundläggande principer vid motiverande samtal

Kursinnehåll

 • MI samtalets bakgrund och teori
 • Beteendevetenskapliga grundprinciper
 • Reflekterande lyssnande
 • Samtalets faser och struktur
 • MI anda och motivationsprocesser
 • Grundläggande samtalsträning enligt BÖRS
 • Enkla och komplexa reflektioner
 • Strategier vid låg, medel och hög beredskap till förändring
 • Motstånd och vidmakthållande
 • Ambivalens och självtillit
 • Träning av strategier vid samtal
 • Observation och återkoppling

Kursupplägg

Kursen är upplagd 2+ 2 +1 dagar. Tider under dessa dagar är måndag kl.10.00-18.00, tisdag 8.00-16.00. Mellan varje tillfälle är det egenstudier.

Examination

 • inlämningsuppgift av transkriberat samtal
 • litteraturseminarium
 • redovisning av grundläggande principer

Kursledare

Staffan Hultgren är pedagog och beteendevetare samt medlem av Motivational Interviewing Network of Trainers, MINT. Utöver kurserna hos Axelsons så är Staffan kursansvarig för fristående kurser i Motiverande samtal vid GIH i Stockholm och är verksam som MI Handledare.

Kurslitteratur

Farbring, C-Å., Handbok i motiverande samtal – MI, Teori, praktik och implementering, (Stockholm: Natur och Kultur, 2010), 318 sid. (Ingår i kursavgiften)

 

Tid

5 dagar, 10:00 - 18:00

Pris

Kursavgift 12 000 SEK inkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen