MI coach

Early Bird 10%Utbildningen syftar till att ge fördjupande kunskaper och goda färdigheter i MI (Motivational Interviewing) som metod enligt riktlinjer från MINT samt kunna tillämpa MI som förhållningssätt vid professionella samtal och bemötanden utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv.

Utbildningsgaranti grå

Utbildningen omfattar fem dagar med mellanliggande träningsperiod.

Kursen är en distansutbildning, som genomförs i kombination med obligatoriska seminarieträffar med mellanliggande instuderingsperioder på distans. Seminarieträffarna består av föreläsningar, färdighetsträning, litteraturuppgifter och erfarenhetsutbyte.

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

 • beskriva samtalsmetoden MI (Motivational Interviewing)
 • tillämpa motiverande samtal utifrån ett klientcentrerat perspektiv
 • visa på färdigheter i utförande av motiverande samtal vid beteendeförändringar
 • genomföra enkel kodning av MI samtal
 • redogöra för beteendevetenskapliga principer vid beteendeförändringar
 • dokumentera genomförda samtal
 • redovisa grundläggande principer vid motiverande samtal

Kursinnehåll

 • MI samtalets bakgrund och teori
 • Beteendevetenskapliga grundprinciper
 • Reflekterande lyssnande
 • Samtalets faser och struktur
 • MI anda och motivationsprocesser
 • Grundläggande samtalsträning enligt BÖRS
 • Enkla och komplexa reflektioner
 • Strategier vid låg, medel och hög beredskap till förändring
 • Motstånd och vidmakthållande
 • Ambivalens och självtillit
 • Träning av strategier vid samtal
 • Observation och återkoppling

Kursupplägg

Kursen är upplagd 2+ 2 +1 dagar. Tider under dessa dagar är måndag kl.10.00-18.00, tisdag 8.00-16.00. Mellan varje tillfälle är det egenstudier.

Kurslitteratur

Farbring, C-Å., Handbok i motiverande samtal – MI, Teori, praktik och implementering, (Stockholm: Natur och Kultur, 2010), 318 sid.

Kursledare

Staffan Hultgren är pedagog och beteendevetare samt medlem av Motivational Interviewing Network of Trainers, MINT. Utöver kurserna hos Axelsons så är Staffan kursansvarig för fristående kurser i Motiverande samtal vid GIH i Stockholm och är verksam som MI Handledare.

Lyssna på en podcast med Staffan Hultgren och Liria Ortiz

Examination

 • inlämningsuppgift av transkriberat samtal
 • litteraturseminarium
 • redovisning av grundläggande principer

En hälsning från Staffan Hultgren, kursledare MI Coach till alla som haft Staffan som lärare på er utbildning på Axelsons;
– Hej och stort tack för alla möten under åren där vi har arbetat med beteendevetenskapliga verktyg, samtal om förändring och Motiverande Samtal (MI) vid våra kurser vid Axelsons.

Jag kan nu med glädje rekommendera Axelsons nya kurs MI COACH. Kursen fokuserar på Motiverande Samtal och hur man kan samtala om beteendemönster i olika sammanhang. Kursen motsvarar 7,5 hp vid högskola/universitet.

Efter kursen kommer du att ha goda färdigheter i att utöva Motiverande Samtal vilket blir alltmer efterfrågat i samhället inom vård och hälsa. Dessutom något som kunder eftersöker inom coachning.

MI är även utmärkt för att bygga långsiktiga kundrelationer vilket kan vara avgörande för en framgångsrik etablering på arbetsmarknaden.

Vore verkligen både roligt och stimulerande om vi får en möjlighet att träffas igen och tillsammans utveckla kompetenser inom Motiverande Samtal.

Återkom gärna med frågor och funderingar. 

Staffan

Inga kommande tillfällen
5 dagar